Działalność Parafii opiera się w głównej mierze na dobrowolnych ofiarach wiernych. Te środki finansowe są przeznaczone na bieżącą działalność duszpasterską i charytatywną, oraz na utrzymanie instytucji religijnych poza Parafią. Tylko na prace konserwatorskie i charytatywne Parafia może ubiegać się o dofinansowanie ze środków publicznych.

Piąte przykazanie kościelne poucza: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Jedną z tych form troski jest wspieranie materialne zarówno własnej Parafii, jak i różnych innych instytucji kościelnych. Również utrzymanie osób duchownych w Polsce należy do parafian.

Kodeks Prawa Kanonicznego w Kan. 1287 §2 zaleca: „Z dóbr ofiarowa­nych przez wiernych na rzecz Kościoła, zarządca powinien przedstawić wiernym odpowiednie sprawozdanie, według norm, które winno określić prawo partykularne.” Ponieważ w naszej Diecezji nie ma specjalnego wzoru jak winno wyglądać sprawozdanie – odwołuję się do wieloletniej praktyki własnego wzoru sprawozdania, które wręczam w czasie kolędy.

Nasza Parafia od wielu lat dźwiga ciężar kosztownych prac remontowo - konserwatorskich. Bez pomocy środków "zewnętrznych" prace te nie były by możliwe. Otrzymujemy dotacje WUOZ, oraz ze środków unijnych (PROW i RPO). Również udaje się pozyskać wsparcie z budżety Gminy Pruszcz.

Kasa Parafialna obejmuje trzy kategorie: A. wydatki bieżące, B. inwestycje i remonty, C. działalność charytatywna („Caritas”). Poniższe sprawozdanie uwzględnia ten podział, zarówno w odniesieniu do przychodów jak i wydatków.

Konto bankowe Parafii: B.S. w Pruszczu 80 8170 0008 0000 0130 2000 0010